Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Gonnie Leguijt training en coaching: de eenmanszaak Gonnie leguijt training en coaching, statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer  72168455

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BijSacha een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Gonnie Leguijt voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als coach online en offline coachen en ondersteunen van ondernemers bij het loslaten van trauma’s, overtuigingen, oude blokkades door middel van online/offline coaching, cacaoceremonies, webinars, Human Design en trajecten.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gonnie leguijt en klant krachtens welke Gonnie Leguijt de dienst zal uitvoeren. 1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Gonnie leguijt.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Gonnie leguijt worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.gonnieleguijt.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gonnie Leguijt gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Gonnie Leguijt, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Gonnie Leguijt en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Gonnie leguijt zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Gonnie leguijt zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Gonnie leguijt zal in de offerte of via de website aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte dan wel een bestelling via de website. De in de offerte/op de website genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte/op de website staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Gonnie Leguijt met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Gonnie Leguijt een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Gonnie Leguijt  behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 100% aan klant te factureren alvorens Gonnie leguijt de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.6. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Gonnie Leguijt afhangt van feedback of input van de klant, is Gonnie Leguijt nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Gonnie leguijt is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Gonnie leguijt het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.8. Alle door Gonnie Leguijt gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven en overige vastgestelde

Pin It on Pinterest